آیکون سونوگرافی روتینآیکون سونوگرافی روتین

سونوگرافی پاپاورین (آلت)

آیکون رادیولوژیآیکون رادیولوژی

رادیولوژیهای تمام بدن

آیکون سونوگرافی کالر داپلرآیکون سونوگرافی کالر داپلر
آیکون سونوگرافی بارداریآیکون سونوگرافی بارداری
آیکون رادیولوژیآیکون رادیولوژی

رادیولوژی رنگی و ساده

آیکون سونوگرافی زنانآیکون سونوگرافی زنان
آیکون سونوگرافی روتینآیکون سونوگرافی روتین

سونوگرافی های  روتین

آیکون سونوگرافی تیروئیدآیکون سونوگرافی تیروئید

سونوکرافی های تیروئید

دیگر خدمات مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مادر

  • کلینیک تخصصی سونوگرای دستگاه ادراری و کلیه ها شامل : سونوگرافی کالر داپلر آلت با تزریق پاپاوری سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) کلیه، سونوگرافی کالر داپلر (رنگی )بیضه ها ، سونوگرافی فوق تخصصی کالر داپلر پنیس (آلت تناسلی مردان) 
  • اتومالی اسکن (دوبعدی و چهار بعدی ) ، سونوگرافی NT و انومالی اسکن سه ماه اول
  • سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) بارداری و جفت ، بیوفیزیکال
  • کلینیک تخصصی سونوگرافی زنان شامل : سونوگرافی واژینال (ساده ورنگی)،سونوگرافی سه بعدی رحم،سونوهسیتروگرافی ، سونوگرافی پستان و نمونه برداری (بیوپسی پستان)
  • کلینیک تخصصی کودکان شامل : VCUG ، سونوگرافی هیپ و مغز و یفلاکس نوزادان ،سونوگرافی جنرال و ساده کودکان ، جا اندازی انواژیناسیون زیر گاید سونو
  • کلینیک تخصصی سونوگرافی جنرال و گوارش شامل : سونوگرافی (ساده و رنگی )
مرکز سونوگرافی و رادیولوژی مادر
آیکون چشم
آیکون پلی

ساعات کاری 

شنبه تا چهار شنبه 12:00-21:00