غربال گری مرحله اول

سونوگرافی غربالگری جنین:
غربالگری اول:
بین ۱۱ تا ۱۳ هفته زمانی که طول سری_دمی(CRL) جنین بین ۴۵ تا ۸۴ میلی متر باشد قابل انجام است.در این سونوگرافی ضخامت پشت گردن جنین(NT) محاسبه شده که بالا بودن آن با بعضی ناهنجاری های جنین مرتبط است.همچنین در این غربالگری استخوان بینی،ساختارهای کلی مغز،اندام ها،فتق های دیافراگمی، تعداد عروق شریانی نافی،…نیز بررسی می گردد.
غربالگری دوم:
بین هفته های ۱۸ تا ۲۳ انجام میشود و در این غربالگری تمامی ساختارهای قابل مشاهده جنین مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.